Privacybeleid

Tienermoeder van het jaar.nl is een initiatief is van Miss Business BV. De privacy policy van Tienermoeder van het Jaar valt derhalve onder de privacy policy van Miss Business B.V.

 

Privacyverklaring Miss Business
Miss Business, gevestigd aan de Professor Kamerlingh Onneslaan 248 te Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Professor Kamerlingh Onneslaan 248
3112 VM te Schiedam
0103074125
https://missbusiness.nl

Tara Boxman is de Functionaris Gegevensbescherming van Miss Business. Zij is te bereiken via tara@missbusiness.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Miss Business verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 15 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 15 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tara@missbusiness.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Miss Business verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Miss Business analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Miss Business volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Miss Business verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Miss Business neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Miss Business) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Miss Business bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren uitsluitend de termijnen die bijvoorbeeld de Belastingdienst ons oplegt. Al jouw gegevens worden direct verwijderd op het moment dat ze niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel. Hieronder vind je een overzicht van de bewaartermijnen. 

 

Processen                                                    Minimale bewaartermijn                                 Grondslag
Sollicitatieprocedure                                      4 weken                                                         Vrijstellingsbesluit WBP
Indiensttreding arbeidsovereenkomst              2 jaar                                                             Wet op de Rijksbelastingen
Verzuimbeheer                                             2 jaar                                                             Vrijstellingsbesluit WBP
Logging internetgebruik, netwerk                   6 maanden                                                     Vrijstellingsbesluit WBP
Gerechtelijke procedures                               2 jaar                                                             Vrijstellingsbesluit WBP
Klantcontactmanagement                              5 jaar                                                             Ov
Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden         7 jaar                                                             Wet op de Rijksbelastingen
Loonbelasting en identiteitsbewijzen               5 jaar                                                             Uitvoeringsregeling LB
Debiteuren-en crediteurenadministratie           7 jaar                                                            Wet op de Rijksbelastingen

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Miss Business verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Miss Business blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Miss Business gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Miss Business gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/ 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miss Business en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tara@missbusiness.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Miss Business wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Miss Business neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen we onder andere door een beveiligde verbinding op onze website en door het beveiligen van onze computers. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via tara@missbusiness.nl.